မလိက္ဒျမိပ္

ယၞဳမန္ဂတာပ္အေခတ္ဂမိႜဳင္ကုီ နဲကဲတင္ယၞဳဂမိႜဳင္ကုီ ဆက္ပတုိန္ထ႟းဏာပႜန္ေဏာ၀္

ၾကကၠဒိန္မန္

Monday, 4 April 2011

 ပြမဆာန္အေရ၀္၊လိက္ပတ္၊ေယန္သႝာင္၊ဂ္ွေကာ္ခၜစ ညးဆာန္ဂကူရ၊ 
တမ္လိက္ဂ္ွ ဒ္ွအေရ၀္၊တမ္ေယန္သႝာင္ဂ္ွ   
            ဒ္ွယၞဳရ။               
                                           
                    ယၞဳမၢးဂ္ွ ဒ္ွမေလပ္ပၱီကုဪ ဂကူဇာတိရ         
                     မိင္ယၞဳမၢး ဒးတီဂကူေရာင္၊
                   ဟုိတ္ဂ္ွရ ေကာန္ဂကူပုိယ္မန္ဂမႜဳိင္
          နကုဪယၞဳမန္ေဇတ္တ္ေဟင္ဗဲြေတၞင္တင္ခုတ္တၜအုိတ္ညိဂ္ွ
          ဖတုိက္ဖေအာ၀္ဏာ နဴကုဪဗလံကယၞဳမန္ ဏအ္ရအၜ
                                                                                                                                       ခမှရာမာဥ္-ဘာကႜအ္ပ ၠၜ
                                             

စရင္အံင္သင္မန္အံင္တန္ဓမၼာစရိယဿအလုဪအသှဂမႜိဳင္

Sunday, 1 August 2010

                 ဂါ ထာ ဗ၀္ သၞဳတ္
                                                            (အႏၱရာဲအလုံအုိႆုီလာဲေလင္)

       ဣမံ ပိ႑ပါတ ခါဒနိယ ေဘာဇနိယံ ဗုေဒၶါ ဓေမၼာ သံေဃာ ပါပုနိႆမ သိသံဗုေဒၶါ အ႒အရဟႏၱာ အႏုကမၸံ ဥပါဒါယ ႚဟိဗုဒၶါ   ႚဟိဓမၼာ ႚဟိသံဃာ တိေလာကနာထံ အဟံပုဇိေတာ ပရိဘုဥၨ ႏၱဳ ပရိဘုဥၨ ႏၱဳ ကၛညံ ကၛညံ ဣမိနာ ပုညေတေဇန ဣဓေလာေက ဘ၀ါဘေ၀ဇာေတာ နိဒုကၡာ နိ႐ုပၸဒၵေ၀ါ မဟာေတေဇာ သဓါေဟာတု အာယုဒီဃ မဟာသုခံ သမာဓီစ ၀ရာ၀ရံ သဗၺဒိသာ ဇာယတုမဂၤလံ သဗၺသၾတဳ ၀ိနာသနံ သဗၺေရာဂါ သဗၺဘာယာ သဗၺဥပဒၵ၀ါ ေတ သေဗၺအႏၱရာယာ ၀ိိနႆႏၱဳ။

     ဖုဪအဲဗ၀္သၞဳတ္ ပႛဳဪစုတ္လၱဴေကႝင္ အဲပူဇၜကြာဲ ဓါတ္နာဲတၠံေၾကင္ သဗၺဒုဟ္ေဟင္ ကုဪေ၀င္ပါဲအုိတ္၊ ပ႐ုိက္တဲၝအဒုိတ္ ကုဪအုိတ္အာပႜန္၊
ပ႐ုိက္တဲၝစန္ ကုဪလုေလာန္အာ၊ ပ႐ုိက္တဲၝအငၝာ ကုဪဒၜအာျပဟ္၊
ဗုဒၶါ၀ါဂွ္ စၜဒ္ွသိၝသ၀္၊ ျဗၜဗတိေယ်ာ၀္ ေတႝာ၀္ရာဟု၊သာ္မၢး၀ြံ ဍာ္ကႝဳသင္၊ သုီျဂဳိဟ္ဒၥါံ ဒ္ွပယာံမဲြ၊အဒုိတ္အငၝာ သိၝသ၀္ရာဟု၊ ေဍံျဂဳိဟ္ကုဪဇကု စႝဳပါပပန္၊စန္လက္စက္ဇာတာ ေဒြာံသၸတုိင္ခီ၊ ျမဳိတ္က်ဴမူလ ပဋိသႏၶိမာ၊
ဗ႐ုဂေစံဟံြခုိဟ္ အနဳဒုိဟ္ကႜာ၊ သဗၺဒုဟ္တုန္ ကုဪသုန္ျဂာံအာ၊အဇၨ်တၱကုီ သုီဗဟိရာ၊ အႏၱရာယာ ၀ိနႆႏၱဳ၊သဗၺသၾတဳ ဇယဒိသာ၊ ဖုဪအဲပူဇၜ ပုင္သၞဳတ္၀ံြရ၊သုခသီုလာေဘာ ယႆသုီေဘာဂ၊ ေတဇသုီလာဘ န၀ၾကိယာဂ္ွ၊သၞိင္တဲၝထပ္ွ သၞိင္ဂိတုစ္ွ႓ါ၊ သိၞင္,ပၞတ္,ကမႜတ္,ဍာ္, ဂႜိဳင္သာ္ယဲေရာဂ၊ တုိင္ေဒါမ္ဓါတ္ျပဳဪ ကၱဳဪဒ္ွပႛဲခႏၶ၊ အာယုက္ထကုတ္ ဒဲဖလုတ္ လုတ္စုိတ္သၞိင္တႜ၊ျဂဳိဟ္ကထုိက္ဟံြခုိဟ္ရ ရာဟုကႜဳင္သၸ၀ဲ၊ အုိႆုီနိမိတ္သႝဲ ၀ှိ၀ဲနဴတမႜာ၊ႏံြဒုဟ္စ္ွၾတၜကႜာသၞိင္ပၠဳီရာဇာဒဏ္၊ ဒက္ေကႜင္စုတ္ဒဏ္ အမွဳသုီဒဏ္စွ္၊ ယဲေၾတံႏူဆီ,က်ာ, ေ၀ဒနာမကၱဳဪဒ္ွ၊ ကၞာတ္ဍဳန္ျဂဳန္ဒက္ ဗ႐ုစက္မဲြမဲြ၊ကေလာ္ဘုတ္ျပဳိတ္ မိစၧာကႜဳင္သၸ၀ဲ၊ ဂအာင္သၝိတိဗၝ သဗၺနိမိတ္သဲႝ၊သြပ္လၸံဟံြခုိဟ္ ႐ုိဟ္ဒဒ္ွတၝဲ၊ အုိတ္သဗၺယဲ ဘဲေ၀ဒနာ၊ဒၥိတ္ေစွာ္ၾတၜ စၜဒ္ွေရာဂါ၊႓ါဣသုန္ဂ္ွ ဒ္ွေ၀ဒနာ၊ပ႐ုိက္ဥပၸျဒၜ စ္ွၾတၜကႜာ၊ကမၼကုဪစိ သီုပိေစွာ္႓ါ၊နၾကှဇ္ွအုဪ ဖုဪကုသဪုမာ၊ကုဪေလာဲသြာ ဒၜပါဲညိအၜ။